İMAR KANUNUNDA VE YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASIHAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

        MADDE 1- 3194 Sayılı Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere söz konusu maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

 

        Bakanlık; kıyı ve dolgu alanlarına ve gerektiğinde ulaştırma, telekomünikasyon tesislerine ve diğer altyapı tesislerine, yapı kooperatiflerine ilişkin her tür ve ölçekteki harita, plan ve parselasyon planlarını ve değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya ve re’sen onaylamaya ve yetkilidir.

 

        Bakanlık, bu maddeye göre yetkisi kapsamında bulunan yapı, tesis ve yatırımlara ilişkin olarak, çevre düzeni planları dâhil olmak üzere her tür ve ölçekteki planları ve bunlara dair değişikliklerin tamamını veya bir kısmını, harita ve parselasyon planlarını, ilgili idarelere bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir.”

 

        MADDE 2- 3194 sayılı Kanunu’nun 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       

        “Kamu yapıları ve Bakanlığın ruhsat yetkisi

       

        Madde 26- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak, yaptırılacak veya imtiyaz sözleşmesi ile yaptırılacak yapı ve tesislere, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş ve parselasyon planları onaylanmış olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat projelerinin denetimi ile bu projelerin uygulanmasında yapı denetimine yönelik fenni mesuliyeti kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince veya müşavirlik kuruluşlarından danışmanlık hizmeti satın alınarak üstlenilir. İlgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşunca imtiyaz sözleşmelerinde aksine bir hüküm yok ise denetim hizmet bedeli yatırımcı tarafından kamu kuruluşunun bu amaçla açtıracağı hesaba yatırılır. Mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla uygulama projelerine göre yapı ruhsatı, yapıların tamamlandığının ilgili kamu kurum ve kuruluşunca bildirilmesi halinde de yapı kullanma izni verilir.

 

        Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak, ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, Valilikçe oluşturulan bir komisyonca belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

 

        Bu Kanunun 9. Maddesi kapsamında uygulama imar planları veya parselasyon planları Bakanlıkça onaylanan yapı ve tesislere ilişkin yapı ruhsatı ve yapının tamamlanması halinde yapı kullanma izinleri ilgili idarece birer ay içerisinde verilir. Bu süreler içinde düzenlenmediği takdirde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce verilir ve birer örneği ilgili idareye gönderilir.

       

        Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

MADDE 3- 3194 sayılı Kanununun 27 nci maddesinin başlığı  “Köylerde Yapılacak Yapılar ve Uyulacak Esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“MADDE 27- Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

 

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz koşulları İl Genel Meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

 

Köy yerleşik alan sınırları içinde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen yapılarda, aykırılığın bu Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde giderilmesi halinde, bu Kanunun 42 nci maddesi uygulanmaz.

 

        Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

 

        MADDE 4- 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“Ek Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılır ve İl özel idarelerine tahsis edilir. Tespit edilen alanların ot bedelleri ödenmez. İl özel idaresince geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Bu araziler il özel idaresince vaziyet planına uygun olarak talep sahiplerine tahsis edilir. Umumi yapılar hariç, inşa edilecek yapılar, taban alanı 75 metrekareyi, toplam inşaat alanı 150 metrekareyi geçmemek üzere en fazla bodrum hariç bir katlı olarak inşa edilir. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

  MADDE 5- 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinden gelmek üzere aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

“Yenileme alan sınırları içerisinde, kamu hizmet alanları hariç olmak üzere, toplu yapı olarak sınırları uygulama imar ve parselasyon planlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine belediye veya il özel idaresi ve diğer ilgili kurullarca tasdik edilen mimari projelere uygun olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun toplu yapıya ilişkin hükümleri kapsamında toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilir. Belediyeler ve il özel idareleri, bu alanlar içerisindeki parsel maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin alanları kullanma ve yararlanma koşulları ile masraflarına katılma biçimine ilişkin işletme projeleri hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtme yapılabileceği gibi, hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesis edilebilir veya parselasyon planları yapılmak suretiyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen belgeleri toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlayarak Tebligat Kanunu hükümleri kapsamında ilan edilmesi ve kesinleşmesinden sonra kat mülkiyeti ve kat irtifakını re’sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkilidirler.”

        MADDE 6- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 7- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.