TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI - KAPSAMI-GEREKÇESİ

 

AMAÇ:

 

Bu Tüzük Türkiye de ve dışındaki Teknik Okulların Yapı(inşaat)Yapı Ressamlığı,Restorasyon,yapı Teknik Öğretmenliği bölümlerinden bu dalda formasyon kazanıp diploma alan Tekniker,Teknisyen,Teknik Öğretmen unvanı verilen Yapı(inşaat)Tekniker ve Teknisyenlerin Anayasa Yasalar ve yönetmeliklerle verilen GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUK’ larını inşaatlarda kullanıp devam ettirebilmelerini,Mesleki birlik sevgi ve saygısı içerisinde sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamak gayesi ile disiplinli saygılı,birbirlerinin bilgilerini birleştirici olacak şekilde hak ve hukuklarını korumak üzere,üyelerin tabii olacakları esasları düzenlemektir.

 

KAPSAM:

Bu Tüzük;üyelerinin Teknik Okullarda kazandıkları formasyona uygun olarak,inşaatlarda alacakları GÖREV,YETKİ ve SORUMLULUK hizmetlerini Belediyelere,Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına,teşkilatlarına karşı sorumlu çalışmalarından dolayı haklarını,yükümlülüklerini ve ilgili tüm hizmetlerini kapsamaktır.


GEREKÇE:
Dünyadaki Teknolojik gelişmeler ile medeni,modern ve demokratik yapının insanlar ve kitleler ile kurumların üzerindeki tesirleri devamlı olarak bilim ile gelişimi insanlığın yararına olmaktadır.


Bu arada kitleleri yönetmek için konulan kurallar da demokratikleşme sürecinde kurumlarda da değişim,gelişim ve ekonomik açılım yeniliklerinin yerleşmesi gerektiği görülmektedir.


Evrensel açıdan bakıldığında insanlar ve kurumlar birbirlerinin ortak yaşamlarına daha saygılı olmakla itibar ve güven kazanmaktadırlar.


Derneğimizin bu sürece uyum sağlaması üyelerinin ekonomik açıdan güçlenmesini ve demokratik gelişmesinin temini için kuralları belirleyen Dernek Ana Tüzüğünün de değişime uğraması somut bir şekilde gözlenmektedir.
 Bunun için Dernek Tüzüğü yeniden ele alınarak, değişen kanunlara,yaşama ve yürütme sistemine uygun olarak yenilenmesi gerektiği düşünülmüştür.
 Bu nedenlerle ;
TÜRKİYE
YAPI TEKNİKER ve TEKNİSYENLERİ
DERNEĞİ
ANA Tüzüğünün değişik madde ve fıkraları yeni şekliyle Genel Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Kabul edilen bu tüzük taslağının(Büyük Kongre) Dernek Genel Kurulunda görüşülerek oylanmasını saygılarımızla arz ederiz. 14.04.2010

 

Genel Yönetim Kurulu a.
Necmettin CİHAN
 (Dernek Genel Başkanı)


TÜRKİYE YAPI TEKNİKER ve TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 

 

BÖLÜM I

MADDE - 1 : DERNEĞİN ADI,MERKEZİ ve FAALİYET ALANI

DERNEK : Türkiye içinde ve Türkiye dışında Meslek ve Teknik Eğitim veren teknik okulların YAPI(İnşaat) ile ilgili, YAPI RESSAMLIĞI ,Restorasyon (Röleve) öğrenimi veren bölümlerinden müspet ilimlerle belirli bir formasyon kazanarak diploma alan,bu suretle Kanunların ve Yönetmeliklerin kendilerine verdiği YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI içinde,meslek ve sanatlarını uygulamaya, yetkilerini deruhte etmeye, yasal olarak sorumlu olan TEKNİKER - TEKNİSYEN-TEKNİK ÖĞRETMEN leri bünyesinde toplayan; İlgili kanunlara göre tüzel kişiliğe sahip mesleki teknik bir kuruluştur.

 

1.01) DERNEK:TÜRKİYE YAPI TEKNİKER ve TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ olarak isimlendirilir.Kısa adı T.Y.T.T.D.dir. 

1.02) DERNEĞİMİZİN Merkezi İZMİR/ KONAK İlçesindedir.

 

1.03) Dernek Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç ve talep’e göre Şubeler açabilir. Temsilcilik tayın edebilir.

MADDE - 2 : DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMA KONULARI

Dernek; Türkiye sınırları içinde serbest ve Kamu veya özel teşekküllerde çalışan, Diplomalarına ve kazandıkları formasyona göre; YAPI(inşaat) TEKNİKER, TEKNİSYEN ve TEKNİK ÖĞRETMEN unvanı alan üyelerine ekonomik, sosyal ve mesleki disiplini içinde toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi, kendilerini ilgilendiren Yetki, Görev ve Sorumluluk yasalarını takip ederek taslakları üzerinde uygun görüşlerde bulunur. Kültürel ve mesleklerini ilgilendiren her konuda yardımcı olur.Diğer benzer mesleki birlik ve müesseseler,odalar ve derneklerle müşterek çalışmayı sağlar.

 

2.01) Bu amaç ve Çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı, Üyelerin mezun oldukları okullar statülerine, kazandıkları formasyona göre kendilerine yasalar ve yönetmeliklerle verilen YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLARIN kısıtlanması halinde ilgili Bakanlık,Müessese ve Belediyeler nezdinde girişimlerde bulunur.

 

2.02) Üyelerin resmi mercilere, Belediyelere ve diğer müesseselerle iş sahiplerine karşı anlaşmazlıklarda dayanışmayı sağlar.

 

2.03) Şehir, Kasaba, Belde ve Köy imar planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında Bakanlık, Belediyeler ve ilgili meslek odalarıyla iş birliği yaparak yardımcı olur. Şehirlerin, Kasabaların, Belde ve Köylerin şehircilik kaidelerine göre mimari ve estetik yönlerden güzelleşmesi modern şehircilik anlayışı için fikir beyan eder, tekliflerde bulunur.

 

2.04) Genel olarak Derneğin Teknik bünyesine uygun, faydalı olan konularda görüşülerek alınacak karara göre gereğini yapar.

2.05) Kamunun ve üyelerinin gelişmesi, hakları ve yetkileri bakımından müspet girişim ve faaliyetlerde bulunur.

2.06) Üyelerin ekonomik açıdan yükselmesini temin maksadı ile yardımlaşma sandığı kurar, ihtiyaç halinde beldelerinde modern,şehircilik anlayışı doğrultusunda gelişmesi içinde yapı kooperatifleri kurar.

2.07) Eşitlik prensiplerine uygun olarak üyelerinin YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUĞU (Teknik Uygulama-Şantiye Şefliği veya yardımcısı,sürveyanlık v.b.)hizmetleri karşılığında alınması icap eden ücret tarifelerini hazırlar.

 

MADDE-3:DERNEK KURUCULARI

Aşağıda isimleri,meslekleri,tabiiyeti ve ikametgahları yazılı olan 1973 yılında değişen Yapı Teknisyenleri Derneği ve 1987 yılında değişen Yapı Tekniker ve Teknisyenleri derneği kurucu yönetim kurulu üyeleri derneğin kurucularıdır.

           
S.N.  Adı Soyadı D.Tarihi  Tab. Mes. İkametkahı
1 Necmettin CİHAN     1932 T.C.    TKNR.    1694 sk.26/4-B KARŞIYAKA
2 Fikret SİLLELİ 1936 T.C. TKNS. 213 sk.NO.36/17 İZMİR
3 Mustafa YILDIZ 1941 T.C. TKNS. 1780/2 sk.no.10/3 KARŞIYAKA
4 Necdet KUT 1939 T.C. TKNS. 1780/2 sk.No.10/4 KARŞIKAYA
5 İsmet ZENGEL 1931 T.C. TKNS. 208 sk.no.18/5 İZMİR
6 Emin KARAKUŞ 1951 T.C. TKNS. 319 sk.no.33/2 İZMİR
7 Halit GÜVEN 1924 T.C. TKNS. H.R.P.cad.303/2 İZMİR
8 Veli GÖL 1921 T.C. TKNR. 425 sk.no.58 İZMİR
9 A.Cemal SEVİL 1942 T.C. TKNS. 683 sk.no.39 İZMİR
10 D.Meltem ONAN 1967 T.C. TKNS. 2011 sk.no.4/1 KARŞIKAKA
11 Ercan BİNGÜL 1950 T.C. TKNS.  180 sk.no.47 GAZİEMİR
12 Yılmaz DAĞLIGİL 1939 T.C. TKNR 324 sk.no.2/10 İZMİR
13 Rıza ÇAM 1955 T.C. TKNS 3122 sk.No.15 BOZYAKA
14 Çetin YILDIRIM 1959 T.C. TKNS 1675 Sk.No.163/8 KARŞIYAKA


MADDE - 4 : SİYASİ POLİTİKA TARAFSIZLIĞI

Dernek Mesleki,Teknik bir kuruluş olup,Siyasi politika ile ilgilenmez.Kendi,üyelerinin bu husustaki
İnanç ve görüşlerine tesir edecek bir girişimde bulunamaz,taraf olamaz.

 

MADDE - 5 : DERNEĞİN KAMU MENFAATLERİ

Muhtemel gelirler,yalnız tüzükte belirtilen gayeler için kullanılır.Üyeler gelirlerden hisse alamazlar.
Üyelik sıfatları içinde herhangi bir şekilde Yetkilerini-Görevini ve Sorumluluğunu kötüye kullanamazlar. Üyeler istifaları,çıkarılmaları veya derneğin tasfiyesi halinde derneğe ait kıymetli evrakı ile aidatları geri alamazlar.

 

MADDE - 6 : DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Dernek istenilen amacına ulaşabilmesi için;aşağıda belirtilen çalışma biçimini takip eder ve bu konularda faaliyet gösterir.

6.01) Üyelerin meslekleri ile ilgili haberleri takip eder,kendilerini bu konuda bilgilendirir.

6.02) Mimarlık,Mühendislik,Teknikerlik,Teknisyenlik,Teknik Öğretmenlik ve Şehircilik ile Teknoloji gelişmelerini takip eder,Teknik bir kütüphane kurar. 

6.03)Üyelerini ilgilendiren konularda, Teknik seminerler, paneller tertip eder.

6.04) Üyelerinin serbest zamanlarını değerlendirmeleri açısından, eğlenceler, seyahatler düzenler ve müşterek çalışmayı disipline eder. Dernek lokali açar,işletir veya kiraya verir.

6.05) Üyelerine müelliflik,Teknik sorumluluk,Şantiye Şefliği veya yardımcılığı sorumluluğu ve sürveyanlık belgelerini yetki,görev ve sorumluluk derecelerine göre tanzim eder,lüzumlu durumlarda görüşleri bildirir.

6.06) Bakanlıklar, Belediyeler, meslek odaları,Resmi Kurumlar veya özel müesseselerle üyeleri arasındaki ilgili sorunlarda dayanışmayı sağlar.

 

6.07) Gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak.

 

6.08) Mesleki,ticari faaliyette bulunmak için kooperatif kurar veya kurulu bir kooperatife ortak olur. 

6.09) Uluslararası faaliyette bulunarak yurt dışında dernek, federasyon ve benzer teknik kuruluşlara üye olmak, üyelikten çıkmak, ortak çalışmalar yaparak proje üretmek ve yardımlaşmada bulunmak.
 

6.10) Yasaya uyumlu olarak, yardım toplamak için girişimlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6.11) Yukarıda sayılı konular dışında kalan, fakat Derneğin Amaç ve Üyelerine faydalı olan Meslek ve Teknik konularda hizmet icra ederek faaliyetine devam eder.

 

BÖLÜM II

 

MADDE-7: ÜYELİK SIFATI

7.01) Türkiye ve Yabancı ülkelerdeki eşdeğer Teknik okulların İnşaat(Yapı),Yapı Ressamlığı, Restorasyon
(Röleve) bölümlerinden mezun olanlar.

 

7.02) Mülga Yapı Kalfa okulları, mülga Tekniker okulları, mülga Yüksek Tekniker okulları.

 

7.03) Yapı Meslek Liseleri mevzunları ile Endüstri Meslek Liselerinin Yapı (inşaat) Yapı ressamlığı ve
Restorasyon bölümü mezunları.

 

7.04) Teknik Liselerin, Meslek Yüksek Okulların Yapı ( inşaat) Yapı Ressamlığı ve Restorasyon bölümleri mezunları

7.05) Teknik Eğitim Fakülteleri ve denkliği olan diğer fakülteler ile Yüksek Teknik okullardan inşaat(Yapı),Yapı Ressamlığı, bölümlerinden mezun olanlar. Dernek üyelik şartlarını yerine getirdiklerinde dernek üyesi olurlar.

 

7.06) İlgili Meslek odaları kuruluncaya kadar en az Lise dengi okulların Sıhhi Tesisat,Makine,Elektrik ve Harita Bölümünden mezun olanlar dernek üyesi olurlar ve tüzük hükümlerine uyarlar.

 

MADDE - 8 : DERNEĞE GİRİŞ (ÜYELİK) ve ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Durumları 7.Maddede belirtilen Teknik-Meslek okul mezunlarının yazılı müracaatlarına ekli:

a - Diploma sureti

b - Nüfus sureti (T.C.Kimlik nolu)

c - İkametgah İlmühaberi

d - Üç adet fotoğraf eklemek suretiyle ön kayıt işlemi yapılır.

 

8.01) Üye ön kayıt işlemi sırasında, tespit edilen tarifede yazılı üyelik aidatını Giriş tarihinden itibaren Yıllık olarak ödemekle yükümlüdür. Ayrıca tespit edilen tarifede yazılı miktardaki bedeli, Derneğe ilk Giriş Aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere ödemekle mükelleftir. Kayıtlı üyelerde Aidatlarını Yıllık olarak ödemek zorundadırlar.

 

8.02) İlk Girişte Ön kaydı ve üyelik yenilenmesi yapılan üye:Bu tüzükte yazılı tüm haklardan yararlanabilmesi için,Yönetim Kurulunda alınacak asıl üye kaydı beklenir.

 

8.03) Üyelik esas kaydı,müracaatı müteakip ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür ve karar alınır ve alınan karar üyeye yazılı olarak bildirilir. Şubelerce uygun görülmeyen ve kabul edilmeyen müracaatlar hakkında,üyenin Genel Merkez Yönetim Kuruluna müracaatı üzerine Genel Yönetim Kurulunca karar alınır.

 

8.04) Üyeliğe kabul edilenlere,Dernek Hüviyet kartı tanzim edilir.Genel Başkan veya vekilleri veyahut Genel Sekreter tarafından imzalanır,mühürlenir.

8.05) Üyeliğe kabul edilen Tekniker,Teknisyen,Teknik Öğretmen bu Tüzük hükümlerini aynen kabul etmiş olur ve bu Tüzük hükümlerine uymak zorunda ve Derneğe bağlılık göstermekle,saygılı olmakla yükümlüdür.

 

8.06) Kaybolan veya eskiyen Dernek Hüviyet kartları,gelir tarifesinde yazılı bedel karşılığında,tanzim edilerek üyeye verilir.

 

8.07) Üyeler,Üye kayıt defterine yazılır.üye için girişten çıkışına kadar işlemler bu deftere kaydedilir.

 

8.08) Kesin kayıtları yapılan üyeler için birer şahsi dosya açılır.Her türlü yazışmalar ve Yetki belgeleri,üye tanıtım belgeleri bu dosyada saklanır.

 

8.09) Üyeler; ikametgah adresinde,İşyeri adresinde, Telefon değişikliği olduğunda bu değişiklikleri derneğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

8.10) Bütün işlemler ve gerekli bilgiler üyelere yazılı olarak bildirilir.

8.11) Dernek üyesi olanlar heran istifa etme hakkına sahiptir.

 

8.12) Dernek üyeleri Tüzük hükümleri doğrultusunda eşit haklara sahiptir.

 

8.13) Her üye ve delegenin toplantılarda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kendisi kullanır.

 

8.14) Hiçbir şekilde üyeler arasında Dil,Din,ırk,renk,cinsiyet,mezhep,aile zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

 

8.15) Genel Merkezde her şube veya temsilci için birer dosya açılır.Şube Yönetim Kurulları ile Şube ile ilgili tüm işlemler bu dosyada saklanır.

 

8.16) Şubelere üye olan üyelerin bilgilerini içeren formlar doldurarak üç ayda bir Genel merkeze gönderilir.

 

8.17) Bir Şubenin Yetki alanından,diğer Şubenin Yetki alanına temelli giden üye gittiği yerde bulunan veya bu mahalle yakın Şubenin üyesi olurlar.Şubeler bu durumdan birbirlerine ve Genel Merkeze haber verir ve kayıtlarını bu sisteme göre tutmağa devam ederler.

 

8.18) Bir üye,başka bir şubenin yetki alanı içinde iş yapıyorsa, kayıtlı olduğu şube ile iş yaptığı şubeleri birbirlerine bilgi verir.Yetki belgesini iş yaptığı yerin şubesinden alır.


MADDE - 9 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ,ÇIKMA ve ÇIKARILMA

Dernek üyeleri derneğin varlığını temsil etmekte bilgili, saygılı,birbirlerine uyumlu,mesleklerini en iyi şekilde uygulayan kişilerden oluşmaktadır.Üyelik en değerli sıfat olarak taşınmalıdır.

 

Bir dernek üyesi :

9.01) İstifa hakkını kullanarak, yazılı müracaat yapılmak suretiyle kendi iradesini kullanarak dernekten ayrılabilir.Müracaatı Genel Yönetim Kurulunda görüşülür,karar alınır,üyeye yazılı olarak bildirilir ve üyelik kaydı silinir.

 

9.02) Üyelerden kim bu tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunur, zararlı olduğu somut gerekçe ile sabit olduğunda,Genel Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliği silinir.

 

9.03) Şubelere kayıtlı üyelerde bu hükümlere tabi olur.Tüzüğün 9.02.maddesinde belirtilen suçu işleyen üye içinde bu madde gereğince; Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan karar,Genel Merkeze gönderilir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekçeleri ile birlikte dosya üzerinden kararı inceler,gerekli görülmesi halinde tarafları da dinleyerek kararını verir.Her ne halde olursa olsun Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararları kesindir. 

9.04) Yönetim Kurulunun veya Dernek üyelerinden en az 5 kişinin Gerekçeli teklifleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulunda görüşülür.Tüzüğün 9.03.maddesinde belirtilen işlem yapılarak nihai karar alınır.
Derneğin organlarında görev alan üyeler ve hizmetliler,Derneğe ait defterleri,Raporları vs. diğer evrakı üzerinde tahrifat yapar veya Genel Başkandan izinsiz başka şahıslara verirse ve bu tüzük hükümlerine,amaçlarına aykırı hareket ederse haklarında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.ve yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

 

9.05) Bir dernek üyesi, yıllık aidatlarını üst üste iki defa ödemezse,üyelik haklarından ödeyinceye kadar istifade edemez. Başkanlıkça durum üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.Verilen zaman içinde de ödememekte ısrarlı olursa,Genel Yönetim Kurulunda görüşülür,karara göre işlem yapılır ve kaydı silinir.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye,üyelikte bulunduğu surenin aidat ve diğer borçlarını ödemek zorundadır.(4271 say.T.M.Kan.70.mad.)

 

9.06) Askerlik görevi nedeniyle ayrılmak zorunda olan üyeler,durumlarını derneğe yazılı olarak bildirdiklerinde üyelikleri muhafaza edilir ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile o zaman içindeki aidatları alınmaz.

 

9.07) Her ne sebeple olursa olsun,kaydı silinen üye,tekrar kayıt olmak isterse,durumu Genel Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara göre hareket edilir.Aidat ödememekten dolayı kaydı silinen üye,kaydının silindiği tarihten evvelki ve tekrar müracaatına kadar olan zaman içindeki aidatlarını ve o yıla ait üye giriş aidatının yarısını da ödemek koşuluyla,tekrar üyeliği yenilenir.Bu durumda da Yönetim Kurulundan Karar alınır.

 

9.08) Üye olma nitelik ve şartlarını kaybeden üyelerde Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kaydı silinir.Dosyası kapatılır.

 

9.09) Üyenin Dosyasındaki mevcut adresine yapılan herhangi bir tebligat iade edilmişse, Genel Yönetim Kurulunca tebligat kendisine yapılmış sayılır ve üyelik kaydı silinir.

 

9.10) Üye istifa hakkını kullanarak dernekten ayrılır,ayrılış tarihine kadar olan tüm borçlarını ödemiş ise,ayrılış tarihinden sonra tekrar kayıt olmak isterse Tüzüğün ilgili maddelerine göre yeni kayıt işlemi yapılır.

 

BÖLÜM III

MADDE - 10 : DERNEK TEŞKİLATI ve ORGANLARI

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1) Genel Kurul (Büyük Kongre)
2) Genel Başkanlık
3) Genel Yönetim Kurulu
4) Genel Denetleme Kurulu


B) ŞUBELER TEŞKİLATI

1) Şube Genel Kurulu
2) Şube Başkanı
3) Şube Yönetim Kurulu
4) Şube Denetleme Kurulu


MADDE- 11 : DERNEK GENEL KURULU(Büyük Kongre) TOPLANMA ŞEKLİ ZAMANI ve ÇAĞRI USULÜ

Dernek Genel Kurulu,Derneğin en yetkili organı olup; Dernek Genel Kurulu(Büyük Kongre)aşağıda 1.fıkrada yazılı delegelerden oluşur.

11.01) Dernek Genel Başkanı,Dernek Genel Yönetim Kurulu Üyeleri,Dernek Genel Denetim Kurulu Üyeleri ,Dernek Onursal Genel Başkanı ve Genel Merkeze Kayıtlı Tüm Üyeler; 
Dernek Şube Başkanları, Şubeler Genel Kurulunca seçilecek delegelerden teşekkül eder.

11.02) Dernek Büyük Kongresi (Dernek Merkez Genel Kurulu) T.Y.T.T.Derneğinin en büyük karar organıdır.

 

11.03) Dernek Büyük Kongresinin Olağan Toplantıları her 3(üç) yılda bir olmak üzere Nisan ay’ı içinde seçimli Gündemle toplanması zorunludur.Dernek Büyük Kongresi Dernek Genel Merkezinin bulunduğu İl sınırları içinde yapılır.
Eğer birinci toplantı çağrısında,salt çoğunluk sağlanamaz ise,İkinci çağrı en az yedi,en çok 60 gün içinde yapılır.Kongrenin bu zaman içinde bitirilmesi zorunludur.
İkinci Toplantıda Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerini yedekleri ile birlikte meydana getirecek çoğunluktaki delegelerin mevcudu ile muhakkak yapılır.Her iki halde de Tüzüğün 11.04 ve 11.05 maddelerinde belirtilen esaslara göre işlem yapılır.
Toplantı yeri,zamanı ve Genel Kurula katılacak üyelerin Listeleri(Hazırun Listeleri) Genel Yönetim Kurulunca tespit edilir.

11.04) Büyük Kongreye (Dernek Genel Kurulu) ait Gündem ve ekinde geçen dönemin Çalışma raporu, Kesin Hesapları, Bilançosu, yeni devre bütçesi tasarısı,vb. evrak toplantı tarihinden en az 15 gün evvel delegelere ve şubelere yazılı olarak posta ile veya fax. ile gönderilir ve yahutta toplantıya gelenlere elden verilir.

 

11.05) Kongreye ait Gündem,Toplantı yeri,saati,günü en az 15 gün evvel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak (üyelerin-delegelerin) dernekte mevcut adreslerine posta ile gönderilerek yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle delegeler toplantıya çağrılır.

 

11.06) Tüzükte belirtilmeyen toplantı ve diğer ilgili hususlarda dernekler kanununun ilgili maddelerine göre hareket edilir.

 

11.07) Dernek Genel Kurulunun (Kongrelerin) Olağanüstü toplantıları ancak, Genel Yönetim kurulu veya Genel Denetim Kurulunun gerekçeli teklifi,yada Toplantıya katılma hakkı olan üyelerden en az 1/5 nin gerekçeli yazılı teklifi üzerine (30)Otuz gün içinde Gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıya çağrılır.

 

11.08) Olağanüstü toplantılarda somut gerekçeli teklif edilen konu dışında başka bir husus gündeme alınmaz.

 

11.09) Genel Kurul Toplantıları; Dernek Genel Başkanı,Başkan vekili veya Genel Sekreter yada Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

11.10) Toplantının açılışı ve Hazurun Listesine göre yoklama yapıldıktan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan,bir başkan vekili ve iki yazman seçilir.Bu Kongre Başkanlık divanı o günkü gündeme göre konuları görüştürerek karar verir.

 

11.11) Her üye ve delegenin her karar ve seçim için bir oyu hakkı vardır.Oyunu bizzat kendisi kullanır.

 

11.12) Gündemde seçim maddesine geçildiğinde,seçim oylarının tasnif ve sayımı için,Divanın


sorumluluğunda üç kişilik seçim komisyonu seçilir.Bu seçim açık oyla yapılır.

 

11.13) Toplantıda söz ve oy hakkının kullanılabilmesi için,Delegenin(üyenin)toplantı tarihine kadar olan tüm aidat ve borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

 

11.14) Genel Merkez hissesini ve borçlarını ödemeyen ve zamanında yazışmalara cevap vermeyen ve Tüzükte belirtilen Şube ile ilgili mükellefiyetlerini yerine getirmeyen Şubeler,Başkanları dahil Büyük Kongrede(Dernek Genel Kurulu)temsil edilemezler;söz alamaz ve Oy kullanamazlar.

 

11.15) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır ve işlemleri yürütülür.

 

MADDE - 12 : TOPLANTI YERİ,TOPLANTI YETER SAYISI,KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

12.01) Genel Kurul;Bu Tüzüğün 11.13.maddesinde belirtilen ve üyelik mükellefiyetlerini yerine getirmiş ve toplantı tarihinden evvel aidat ve borçlarının tamamını ödemiş üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.Yönetim Kurulunca onaylı Delege Hazırun Listeleri toplantı yerinde hazır bulundurulur. Ayrıca bu listeler toplantı tarihine kadar da Dernek ilan tahtasında asılı bulundurulur.

 

12.02) Birinci toplantıda yeter sayıda üye toplanmamış ise,ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmadan oturum açılır.Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısının Dernek Genel Yönetim kurulu ile Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

12.03) Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında herhangi bir nedenle geri bırakılırsa,durum geri bırakılma gerekleri ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun şekilde delegelere(üyelere) duyurulur. Böyle bir toplantının (İkinci toplantının)geri bırakma tarihinden itibaren en geç Altı(6) ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıyada Tüzüğün 11.03 maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yeniden çağrılır.Bu şekilde geri bırakılan toplantı,bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

12.04) Hazırun Listesi hazırlanıp, Genel Yönetim Kurulu onayından sonra, kayıt olan veya üyeliği yenilenen üyeler,Genel Kurulda söz ve oy hakkı alamaz.Bu konuda Genel Kurul Kararı da alınamaz.

 

MADDE-13:GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ ve OYLARIN KULLANILMASI

13.01) Genel Kurul Toplantıları,aksine bir karar alınmadıkça Merkezin bulunduğu il sınırları içinde çağrıda belirtilen zamanda ve belirtilen yerde yapılır.

 

13.02) Toplantı yer/pine girecek üyeler(Delegeler)Delege kartlarını veya Nüfus Hüviyetlerini ibraz ederek, isim(Hazırun) listesindeki isimleri hizasına imza ederek toplantıya alınırlar.


13.03) Belirli sayıda Üye (Delege)toplanmış ise,bu durum bir tutanakla tespit edilir ve Kongre(Genel Kurul)toplantısı,Dernek Ge Genel Merkezde her şube veya temsilci için birer dosya açılır.Şube Yönetim Kurulları ile Şube ile ilgili tüm işlemler bu dosyada saklanır.nel Başkanı,Vekili veya Genel Sekreter yada Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

 

13.04) Toplantıda gündeme uyularak görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır,Tutanak Divan Başkanı ile divan üyeleri tarafından imzalanır.Toplantı bitiminde imzalı toplantı tutanağı ve ekli belgeler yeni seçilen Dernek Genel Başkanına teslim edilir.
Dernek Genel Başkanı Yedi gün içinde,Genel Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve tutanak ile belgeleri Genel Yönetim Kuruluna teslim etmeye zorunludur.

 

13.05) Toplantı yerinin disiplin ve güvenliğini,Yönetim Kurulu üyeleri ve Görevlendireceği kişiler
sağlarlar.

 

13.06) Toplantının disiplini ve yönetimi ile güvenliğin sağlanması Divan Başkanına aittir.

 

13.07) Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ile dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantılarını izleyebilirler.

 

13.08) Dernek Organları seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanacak delegeler(üyeler),Divan heyetine veya seçim komisyonuna kimliklerini göstererek Hazurun listesindeki ismi karşısına imza ederek oy’unu seçim sandığına atmak zorundadırlar.

 

OYLARIN KULLANILMASI

Oylamalar,Dernek Tüzüğünün diğer maddelerinde belirtilen oylama şekil ve usulü zorunlu olmak üzere;

 

13.09) Dernek Genel Kurulunda aksine bir karar alınmamış ise,Dernek Genel Başkanı,Dernek Genel Yönetim Kurulu,Dernek Genel Denetim Kurulu seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır.

 

13.10) Gizli oylamalar için,Genel Kurul Başkanlık divanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları,üyelerc Üyeliğe kabul edilen Tekniker,Teknisyen,Teknik Öğretmen bu Tüzük hükümlerini aynen kabul etmiş olur ve bu Tüzük hükümlerine uymak zorunda ve Derneğe bağlılık göstermekle,saygılı olmakla yükümlüdür.p style= Bütün işlemler ve gerekli bilgiler üyelere yazılı olarak bildirilir.e gereği yapıldıktan sonra,Seçim Komisyonu gözetiminde,içi boş sandığa atılır.

 

13.11) Oy verme işlemi bitiminde,oy vermeyen varmı ;sorulduktan sonra açık dökümü yapılır.

 

13.12) Oy verilmesi,oy pusulaları ve oy kullanılması şekli,Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik uyarınca yapılır.

 

13.13) Genel Kurul karaları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunca alınır.

 

13.14) Tüzük Değişikliği,Derneğin Feshi kararları, için Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen çoğunluk kararlarının uygulanması zorunludur.

 

13.15) Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla,oy pusulaları ile birlikte ve listelere geçirilmiş olarak,Dernek Genel Kurul Divan Başkanlığına verilir.Divan başkanı sonuçları ilan ederek üyelere duyurur.

 

13.16) Divan Başkanı,oturumun kapanışında sayım sonuçlarını havi evrak yeni seçilen,Genel Yönetim Kuruluna verilmek üzere yeni seçilen Dernek Genel Başkanına teslim eder.

 

13.17) Organların asil ve yedek üyeleri kendi içinde aldıkları oy oranına göre sıralanırlar.Liste halinde verilen oy pusulalarındaki sıralama esastır.İstenmeyen adayın ismi çizilerek istenilen aday yazılabilir.

 

13.18) Kurulların asil ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alan adaylardan Doğum tarihi genç olanlar sıralamaya girerler.

 

MADDE - 14 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Dernek Genel kurulunda toplantı gündeminde yer alan maddeler görüşülür.Ayrıca toplantıya iştirak eden üyelerin en az 1/10 tarafından verilen ve görüşülmesi istenilen konularda,Genel Kurul Başkanı tarafından gündeme alınarak görüşülmesi zorunludur.

 

MADDE - 15 : DERNEK GENEL KURULU (Büyük Kongre)nin GÖREV ve YETKİLERİ

Dernek Büyük Kongresi (Dernek Genel Kurulu)esas itibariyle aşağıda yazılı görevleri yapar,konuları görüşür ve karar verir.

15.01) T.Y.T.T.Derneği Genel Başkanı,Genel Yönetim Kurulunun,Genel Denetleme Kurulunun, asil ve Yedek üyelerini seçmek.

 

15.02) İhtiyaç duyulan hallerde ilgili Genel Kurulun toplantı zamanı içinde görev yapabilecek,Denetim,
hesap ve teklifleri inceleme vb .gibi Komisyonları seçer.

15.03) Komisyonların verecekleri Raporları görüşür,karar verir.

 

15.04) Derneğin geçmiş dönem Kesin hesaplarını.Gelecek dönem ilk yıl taslak bütçesini görüşür,karara göre onaylar ve sonraki yılların bütçeleri için Genel Yönetim Kuruluna Yetki verir.

 

15.05) Genel Yönetim Kurulunun ve Genel Denetleme Kurulunun Raporlarını görüşür,eleştirileri karara bağlar. Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra eder.

 

15.06) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan Dernek Gelirleri tarife cetvellerini görüşür,onaylar ve Gelecek dönem yılları için bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.

 

15.07) Üyelerce Yetki,Görev ve Sorumlulukları ve Sürveyanlık hizmetleri karşılığında alacakları ücret tarifelerini görüşüp onaylar ve gelecek dönem yılları için,bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.

 

15.08) Derneğin feshine ve tüzük değişikliğine karar verir.

 

15.09) Türkiye’nin Tüm İl ve (Nüfusu 50.000.) Elli bin üzerinde olan İlçelerinde ihtiyaç duyulan ve bu tüzüğün ilgili maddelerine dayanarak Şubeler Açılmasına,Kapatılmasına,birinin,diğeri ile birleştirilmesine karar alır ve bu konuda ihtiyaç duyulan yerlerde,dönem yılları içinde bu maddeye göre şubeler açılması,kapatılması ve birinin diğeri ile birleştirilmesi için Genel Yönetim Kuruluna Yetki verir.

 

15.10) Derneğin bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar verir.

 

15.11) Genel Başkana, Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek Temsil ödeneği, Hakkı Huzur ücretlerini tespiti için Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.(Bir ayda birden fazla yönetim kurulu toplantısı yapılması hainde bile yalnızca bir oturum ücreti ödenir.)

 

15.12) Kanunlara ve mevzuata uygun,Genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir.

 

15.13) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için,Genel Yönetim Kurulunun ihtiyaç göstermesi üzerine taşınmaz mal edinilmesine Genel Kurula(Büyük Kongre)ve Olağanüstü toplantılara katılması icap eden,
(Hazırun listesinde imzaları bulunan) üyelerin, birinci toplantıda 2/3 nin ikinci toplantıda salt çoğunlukla karar verir ve Genel Yönetim Kurulunu yetkilendirir.

 

15.14) Şubelerle ilgili konularda,gelen teklifleri görüşür karar verir.T.Y.T.T.D.nin bütün teşkilatlarının en büyük organı olarak Büyük Kongrenin kararları kesindir.

 

15.15) Bunların dışında kalan kararlar toplantıda mevcut bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

15.16) Toplantıya katılan üye sayısının Toplantıya katılan mevcut üye nazara alınarak Genel Yönetim Kurulu Genel Denetleme Kurulu üye tam sayılarının iki katından az olamaz.

 

MADDE - 16.00 : DERNEK GENEL BAŞKANLIĞI GÖREV ve YETKİLERİ

16.01) Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Tüzüğün 11.nci maddesine uyularak Tek dereceli olarak Büyük Kongreye(Genel Kurula)iştirak eden ve oy hakkı olan üyelerin 2/3 si gibi bir çoğunlukla seçilir.Birinci turda bu çoğunluk sağlanamaz ise,ikinci turda;Birinci turda en fazla oy alan iki aday iştirak eder.Bu turda bir fazla oy alan aday Genel Başkan seçilmiş olur ve üç yıl için Genel Başkanlık yapar,tekrar seçilebilir.

 

16.02) Derneğin,Şubelerin ve diğer tüm organların disiplinli,ahenkli ve intizamlı bir şekilde güven içinde çalışmasını sağlar.


16.03) Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı,Derneği ve Şubelerini temsil eder.Bilhassa Resmi Makamlar nezdinde,özel teşkilatlarda,Bütün Odalar,Dernekler ve Belediyeler nezdinde Basın toplantılarında,Basın ile ilişkilerde Derneğin en yüksek temsilcisi olarak,konuları müzakere,işleri takip eder,anlaşmaları ve protokolleri Genel Sekreter ile hazırlar imza eder.Bu konularda Genel Başkan Yardımcılarına,Genel Sekretere de yetki verir.İşleri takip eder.

 

16.04) Dernek Tüzüğüne uygun ve derneğe yararlı her konuda Noter,Tapu,kiralama,kiraya verme v.b.gibi bilumum sözleşmeleri yapar,müzakerelerde bulunur ve imza eder.Bu konuda Genel Başkan Yardımcılarına,Genel Sekreter ile imza yetkisi verir.

 

16.05)  Başkan vekillerinden birini de 3 ve 4.fıkralardaki işleri takip ve imza yetkisini kullandırır.

 

16.06) Genel Başkan izinli ve görevinden herhangi bir nedenle uzak olduğu taktirde Başkan vekillerinden sırayla birini vekil tayın eder.

 

16.07) Genel Başkanın istifası veya ölümü halinde Başkan vekillerinden 1 nci sırada olan başkan vekili oda olmadığı zaman 2 nci başkan vekili Başkanlık vazifelerini İlk Büyük Kongreye kadar devralır.

 

16.08) Genel Yönetim Kurulu kararlarının tatbikini sağlar.

 

16.09) Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği veya Şube Başkanlarından alacağı bilgilerle Şubeler adına gerekli beyanatları verir veya bu hususta birini tayin eder.

 

16.10) Bütün yazışmalar ait olduğu kısmın yetkilisi tarafından paraf edilmek suretiyle yapılır.Paraf ve imza sahipleri mesuliyeti taşır.

 

16.11) Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği Genel Başkanına,fazla çalışma,zaruri masrafları karşılama ve temsil ödeneği olarak Tüzüğün 32.01ve 32.03 maddelerine uyularak ödeme yapılır.

 

MADDE - 17 : DERNEK GENEL YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu Büyük Kongre(Dernek Genel Kurulu)tarafından gizli oyla seçilen 11 asil 10 yedek üyeden oluşur.Asil üyelerin iştiraki ile toplantılarını yapar.3 yıl(üç yıl) için gelecek seçimli Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yaparlar.
Genel Yönetim Kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır.Görevini mevzuata ve tüzük hükümlerine uygun olarak yerine getirir ve çalışmalarını düzenler.Derneğin amaç ve faaliyetine uygun ihtiyaç duyulduğunda çalışma komisyonlarını oluşturur. Komisyonlara,Genel Yönetim Kurulunda seçilen üye Komisyon Başkanlığını yapar. Üyeleri dernek üyeleri arasından resen, isteğe bağlı olarak seçilir.

 

17.01) Dernek Genel Başkanı aynı zamanda Genel Yönetim Kurulu Başkanıdır.Dernek başkanının bulunmadığı hallerde,Yönetim Kuruluna sıra ile Başkan vekilleri başkanlık yaparlar veya Genel sekreter Yönetim Kurulu’nu idare eder.

 

17.02) Genel Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından iki kişiyi Genel Başkan Yardımcısı,bir kişiyi Genel Sekreter,bir kişiyi Genel Muhasip olarak gizli oyla seçer.Bunlar Başkanın direkt olarak çalışma arkadaşlarıdır.Bunlar dernek iç çalışma talimatnamesine uyularak görev yaparlar ve yaptıkları görevlerden sorumludurlar.

 

17.03) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulları Asil ve Yedek üyeleri en çok otuz gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.Organlarda ve Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler içinde aynı usul uygulanır.

 

17.04) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri gelecek seçim kongresine kadar devam eder.Yeniden seçilmeleri caizdir.

 

17.05) Genel Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır.Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır.Toplantının açılabilmesi ve kararların alınabilmesi için üyelerden çoğunluğun iştiraki şarttır.Üyelerden biri mazeretini yazılı olarak bildirmez ve bir sebebe istinat etmeden arka arkaya üç defa toplantılara iştirak etmezse istifa etmiş sayılır.Durum üyeye yazılı olarak bildirilir.Yedek Listedeki üyelerden ilk sırada bulunan davet edilir.

 

17.06) Dernek Genel Başkanına her yıl fiyat artışına paralel olarak belirlenecek miktarlara kadar harcama yetkisi verilir.Bu miktarlardan fazla harcamalara karar almaya ve harcamaları denetlemeye,

 

17.07) Lüzum görülen yerlerde Dernek Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden,Dernek Şubesinin açılmasına,fesih edilmesine veya birini diğeri ile birleştirmeye,(Tüz.Mad.15.09)

 

17.08) Büyük Kongrece alınan kararları tatbik mevkine koymaya,

 

17.09) Şubelerini hesap,karar v.b.gibi konularda denetlemeğe ve lüzumlu hallerde Dernek Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden el koymaya.(Tüz.Mad.15.09)

 

17.10) Dernek idari işlerini yürütecek personeli tayın etmeye ve lüzumlu hallerde,somut gerekçe ile çıkarmaya,ücretlerini tespit etmeye,

 

17.11) Dernek üyelerinin müşterek menfaatlerini tüzük hükümlerine göre korumak ve takip etmeye,

 

17.12) Genel Kurul toplantıları için üyelerini yazılı olarak davet etme kararını almaya.

 

17.13)  Muhtaç olan dernek üyelerine ve eşlerine doğum,hastalık,ihtiyarlık ve ölüm halinde yardımlarda bulunmaya.

 

17.14) İhtiyaç görülen hallerde her çeşit sosyal,kültürel ve mesleki menfaatleri için günün şartlarına uygun olarak kurs ve seminerler vermek, spor,müzik,moral eğitimi vb. gibi konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlara seçilecek kimselere yön vermek.

 

17.15) Genel Kurulun vereceği yetkiler dahilinde gayrimenkullar alınmasına Tüzüğün 15.13.maddesine göre verilecek yetki dahilinde uygun karaları almaya.

 

17.16) Dernek Bütçesini,çalışma raporunu,kesin hesaplarını düzenler tanzim ve tasdik eder Büyük Kongreye sunmaya.(Tüzüğün 15.04. maddesine göre verilen yetkiyi kullanır.)

 

17.17) Bütçede gösterilen maddeler ve fasıllar arasında nakilleri yapmaya.

 

17.18) Dernek Genel Başkanının teklifi üzerine üyeleri ve personeli hakkında somut gerekçeli raporuna istinaden gerekli izahatı almaya,belge verilmemesi ve personeli içinde ücret indirimi cezaları kararlarını almaya.

 

17.19) İnzibati cezalar:ihtar ve üyelikten çıkarma;
Yönetim Kurulu Tüzük Hükümlerine aykırı, insanlık şeref ve haysiyetine yakışmayacak hareketlerde bulunan üyelerle, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlerle ilgili, soruşturmayı yapar ve karar verir.
a- İhtar: Aksi olan hareket ve sözlerin ve yazılarını tekerrür etmemesini yazılı olarak tembih etmek.
b- Üyelikten çıkarma: Genel Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapar.
Herhangi bir üye için verilen kararlar dosyasına konur ve üyeye durum yazılı olarak bildirilir.

 

17.20) Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için en az bir yıldan beri Dernek üyesi olmak şarttır.

 

17.21) Genel Yönetim Kurulu,(Tüzüğün 17.05.maddesinde belirtilen toplantı dışında) Olağanüstü olarak Başkanın çağrısı ve göstereceği lüzum üzerine de toplanır.Bu toplantıda yalnız bildirilen husus görüşülür.Toplantı çoğunluğun iştiraki ile yapılır.

 

17.22) Tüzük değişikliklerini ve fiyat tarife cetvellerini hazırlar ve Büyük Kongrenin tasdikine arz eder.Genel Kurul tarafından Tüzüğün 15.06-15.07-15.09-15.11-15.13.maddelerine göre verilen yetkileri kullanır.

 

17.23) Büyük Kongrenin gündemini hazırlar,toplanacağı yeri ve tarihini tespit eder.

 

17.24) Bir yerde Dernek Şubesi açılabilmesi için,üye olma şartlarını taşıyan en az üç kişinin birleşmesi gerekir ve bu kişilere yetki verilir.

 

17.25) İhtiyaç görülen yerlerde Şube temsilcisi atanmasına karar alır.

 

17.26) Genel Yönetim Kurulu üye sayısı,boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının altına düşerse ve yedek üyelerle tamamlama mümkün olmazsa,Dernek Genel Başkanı veya kalan Yönetim Kurulu üyeleri veyahut ta Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu yalnız bu konu ile ilgili olarak 30 gün içinde seçimli toplantıya çağırır.

 

MADDE - 18 : DERNEK GENEL DENETİM KURULU Görev ve Yetkileri

18.01) Dernek Denetleme Kurulu;Genel Kurul toplantısındaki delegeleri arasından gizli oyla seçilen Üç(3) asil ve Üç(3) yedek üyeden oluşur.Asil üyeler bu görevi yürütür ve aralarından birini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçerler.Üç(3) yıl görev yaparlar,yeniden seçilebilirler.

 

18.02) Dernek Denetimi;Dernek hesaplarını Tüzük hükümlerine uygun,yıl bütçelerine uygun olup,olmadığını
madde madde,fasıl fasıl ve bütün olarak denetler.

 

18.03) Dernek Denetimi;Dernek Genel Denetleme Kurulunca yılda en az iki, Haziran ve Aralık aylarında yapılır.Hazırlanan Denetim raporunu Genel Yönetim Kuruluna verir.

 

18.04) Dernek Denetimi en az On(10)üyenin,Gerekçeli talebi üzerine veya Genel Yönetim Kurulu Kararı ile Tüzüğün 49.(ilave) maddesinde belirtilen bağımsız Denetim Kuruluşlarınada yaptırılabilir.

 

18.05) Yönetim; Denetleme esnasında,Genel Denetleme Kuruluna görevleri ile ilgili konularda her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

 

18.06) Dernek Denetim Kurulu Başkanı;Denetim sonuçlarından sonra Dernek menfaatine olacak veya düzeltilmesi tavsiye edilecek konularda Genel Yönetim Kurulu toplantısına katılarak görüş bildirir ve tekliflerde bulunabilir.

 

MADDE - 19 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

19.01) Dernek Genel Kurulu tarafından seçilen asil üyelerin herhangi bir sebeple boşalması halinde,yedek üyelerden ilk sırada bulunandan başlamak üzere Yönetim Kurulu teşkili tamamlanır.

 

19.02) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Yönetim Kurulu toplantılarını yapamaz.

 

19.03) 2.fıkradaki durum meydana geldiğinde,mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul 30 gün içinde toplantıya çağrılır.

 

19.04) Dernekler yasası hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE - 20 : GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Dernek Genel Kurulu olağan ve Olağanüstü toplantıları,toplantıdan sonraki 30 gün içinde yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri içeren Dernek Genel Kurulu sonuç bildirimi ve ekleri iki nüsha olarak mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Bunun için;

20.01) Dernek Genel Kurulu Divan Heyeti tarafından imzalı Genel Kurul Toplantı tutanağı,

 

20.02) Tüzük Değişikliği yapılmış ise Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şekli,her sayfası Yönetim Kurulunca imzalı,

 

20.03) Genel Kurul sonuç bildirimi ve ekleri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç,diğer İl ve İlçelerde kurulu dernekler tarafından Üç nüsha olarak verilir.

 

20.04) Derneğin Sandık Genel Kuruluna ait sonuçlarda aynı usulde mülki idare amirliğine verilir.

 

20.05) Derneğin organlarında veya yerleşim yerinde yapılan değişikliklerde aynı usulde yapılır.

 

20.06) Şubelerde ayni usulü uygularlar.


DERNEĞİN ÖRGÜTLENMESİ

MADDE - 21 : ŞUBELER TEŞKİLATI

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için,Dernek Genel Kurulunca Tüzüğün 15.09 ncu maddesine göre verilen yetkiye istinaden,Dernek Genel Yönetim Kurulunca alınan karar ile Türkiye’nin İl ve İlçelerinde,faaliyet göstermek üzere Tüzüğün 17.07 nci maddesine göre talep halinde Şubeler açılır.
Şubenin açılacağı yerde Genel Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,mahallin en büyük mülki amirliğine Şube ile ilgili kuruluş bildirimini ve gerekli ek belgeleri vermek suretiyle Dernek Şubesinin açılışını gerçekleştirir.

 

MADDE-22:ŞUBELER KONGRELERİ

Şube Kongreleri Şubelere kayıtlı üyelerin iştiraki ile Olağan ve Olağanüstü kongreleri yapar.

22.01) Şube Kongreleri her üç yılda bir olmak üzere Ocak ayı içinde Büyük Kongreden en az iki ay evvel şubeye kayıtlı üyelerin iştiraki ile Tüzüğün 11.maddesinde belirtilen usullerle yapılır.

 

22.02) Gündemi;Şube Yönetim Kurulları hazırlar ve toplantı tarihinden en az 15 gün evvel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak (üyelerin-delegelerin)dernekte mevcut adreslerine posta ile gönderilerek yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle delegeler toplantıya çağrılır ve Genel Başkanlığa bildirilir.

 

22.03) Toplantıda alınan kararların bir sureti ile yeni seçilen Şube Başkanı,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri listesi Genel Merkeze gönderilir.

 

22.04) Kongre çalışmaları ve neticeleri bu Tüzüğün 11.maddesinde belirtildiği şekilde yapılır.

MADDE - 23 : ŞUBELER GENEL KURULLARININ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

23.01) Şube Başkanını,Yönetim Kurulunu,Denetleme Kurulunu, asil ve yedek üyelerini seçer.

 

23.02) Yönetim kurulu çalışmalarını ve şube hesaplarını kontrol eder.Gerekli direktifleri verir.

 

23.03) Büyük kongreye gidecek delegelerini seçer.Seçilen delegeleri yazılı olarak liste halinde Genel Merkeze gönderir ve kendilerine birer delege kartı verir.

 

23.04) Şubelere lüzumu halinde gayrimenkul alınmasına karar verir ve bunun için Şube Yönetim kurulunu yetkilendirir. Kararların tatbik mevkiine konulması için Merkez Yönetim Kurulunun onayı şarttır.

 

23.05) Gelecek yıl bütçesini inceleyerek kabul eder.Onanmak için Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

 

23.06) Şubeler,Şube Başkanları ve mükellefiyetlerini yerine getirmiş olan üyelerden(50)elli üyeye kadar bir delege,(50) elli den sonraki her elli üye için bir delege hesap edilerek,Şubelerin Genel Kurullarında seçilecek Merkez delegeleri ile Dernek Merkez Genel Kurulunda temsil edilirler.

 

MADDE - 24 : ŞUBE BAŞKANLARI VE ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

A - ŞUBE BAŞKANI.

24.01) Dernek Şube Başkanları,Şube Genel Kurulunca Tek dereceli olarak gizli oylama ile kendi üyeleri arasından seçilir.Şube Başkanları seçiminde de Tüzüğün 16.01 maddesinde belirlenen usul uygulanır.

 

24.02) Şube Başkanları kendi bölgesi dahilindeki resmi makamlar,özel teşebbüsler ve diğer teşekküller nezdinde şubeyi temsil eder.Hususatı müzakere işleri takip eder,sekreter ile müştereken anlaşmaları imzalar.

 

24.03) Yönetim Kurulu Kararlarının tatbikini sağlar ve şubeye ait her türlü yazışmaları sekreter ile birlikte yürütür.

 

B - ŞUBELER YÖNETİM KURULLARI

24.04) Dernek şubeleri yönetim kurulları Tüzüğün 24. Maddesine göre teşekkül eden Genel Kurul tarafından gizli oyla 3(üç)yıl için seçilen (100 üyeye kadar) 5 asil ve 5 yedek,(100 üyeden sonrası için)7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyelerin iştiraki ile toplantılarını yapar.

<s/ptrong>24.05) Dernek Şube Başkanları aynı zamanda Şube Yönetim Kurulu Başkanıdır.Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan vekili o da bulunmazsa Sekreter Başkanlık vazifesini yapar.
Yönetim Kurulu kendi aralarından bir Başkan vekili,bir Sekreter,bir Muhasip seçerler.Bunlar başkan ile direkt olarak çalışırlar.Durum Liste halinde Genel Merkeze bildirilir.

 

24.06) Tüzüğün 17.maddesinde be/strong/plirtilen şube ile ilgili görevleri yapar.(şube yönetim kurulları ayda bir defa toplantı yaparlar.)

 

24.07) Şubeler Başkanlarına,Yönetim Kurullarınca,Dernek Genel Başkanına Genel Yönetim Kurulunca verilen harcama yetkisi miktarının 1/2 si kadar Dernek Şubesi için harcama yetkisi verebilir.Fazla harcamalara Yönetim Kurullarınca karar verilir ve harcamalar denetlenir.

 

24.08) Aksi bir hüküm olmadıkça tüzükte kendi bünyesine uygun maddeleri uygular.

 

24.09) Şubeye ait gündemi hazırlar.Toplantı yeri ve tarihini tespit eder.

 

24.10) Şubeye ait gelirleri toplar,bütün kayıt hesaplarını düzenler.Genel Merkezce onanmış olan bütçeye ve muhasebe yönetimine göre ilgili ve faydalı harcamaları yapar.

 

24.11) Gelir ve Giderlerin özetlerini Altı ayda bir Genel Merkeze gönderir.

 

24.12) Şube Genel Kurulunca verilen kararların ne süratle uygulandığı ve uygulanması mümkün olmayan ve gecikenlerin sebeplerini ve Yönetim Kurullarınca alınan ilgili kararları Şube Genel Kurullarına anlatır.

 

MADDE - 25 : ŞUBELER DENETİM KURULLARI VEYA DENETÇİ

Şubeler Genel Kurullarınca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden veya DENETÇİ’den teşekkül eder.
Tüzüğün 18.maddesinde belirtilen esaslar dahilinde şube ile ilgili denetleme işlevini yürütür.

 

BÖLÜM IV

MADDE-26 :TEMSİLCİLİK

Genel Yönetim Kurulu,uygun ve gerekli görülen yerlerde,amaca uygun Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere Temsilcilik açabilir.

26.01) Temsilcilikler,dernek veya Şube Genel Kurullarında temsil edilemezler.

 

26.02) Şubeler hiçbir yerde temsilcilik açamazlar.

 

26.03) Temsilcilikler bir veya üç kişi olarak Genel Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.

 

26.04) Temsilci atanan kişi veya kişilerin Dernek üyesi olmaları zorunludur.

 

26.05) Temsilciliğin adresi,atanan kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.bu bildirimden Dernek Genel Başkanı sorumludur.

 

MADDE - 27 :  FEDERASYON KURULMASI

Dernek,amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için Derneğin kuruluş amacına uygun olan Dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir.aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.

27.01) Derneğin federasyon kurması veya federasyona katılması,ayrılması Dernek Genel Kurulunun aldığı karara ve yetkiye istinaden Genel Yönetim Kurulu Kararı ile olur.
 
27.02) Önceden Genel Yönetim Kurulunca üyeler arasından 3 kişilik araştırma ve geliştirme komisyonu kurulur.Komisyonun vereceği rapora göre gerekli çalışmalar yapılır ve teklif Genel Yönetim Kuruluna sunulur.

 

MADDE - 28 : PLATFORM OLUŞTURMA

Dernek amaç ve faaliyetleri ile ilgili olup,Yasa ve Yönetmeliklerle yasaklanmayan alanlarda,odalarla,
derneklerle,vakıflarla,sendikalarla veya benzeri sivil toplum örgütleriyle Derneğe ve üyelerine faydalı bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile Platformlar oluşturulur.

 

MADDE - 29 : HESAP YILI

Derneğin hesap yılı takvim yılıdır.

29.01) Dernek Gelirleri daima,suretli ve numaralı alındı makbuzları ile tahsil edilir ve Gelirler-Giderler muhasebe usulüne uygun olarak deftere işlenir ve toplanan paralar 15 gün içinde bankaya yatırılır.

 

29.02) Bankadan para çekilebilmesi Genel Yönetim kurulunca verilen yetki ile Müşterek en az iki imza ile mümkündür.

29.03) Derneğin Gelir ve Giderleri hazırlanan yıllık bütçelerde gösterilir ve harcamalar Bütçede belirtilen madde ve fasıllara uygun olarak yapılır.

 

29.04) Genel Merkez Bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulunca,Şubeler Bütçeleri Şubeler Yönetim Kurullarınca hazırlanır.Şubeler Bütçeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE - 30 : DERNEĞİN GELİRLERİ

Dernek yaşam faaliyetini sürdürebilmek ve amacına ulaşıp,üyelerine faydalı olabilmek için,Gelirlere ihtiyacı olduğundan;

30.01) Üye aidatları,(İlk giriş ve Normal aidatlar)(Her yıl bütçe ile hazırlanan tarife cetvellerine göre)

 

30.02) Dernek adına çıkarılan yayınlardan(ilan vb.)düzenlenen piyango,balo,temsil,konser,gezi,yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler.

 

30.03) Dernek tarafından üyelerine verilen Yetki,Görev ve Sorumluluk ve Sürveyanlık hizmetleri,Tanıtma vb. gibi verilen belgelerden alınan gelirler.(bu hizmetleri alabilmeleri için her yıl Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan tarife cetvellerine göre alınan gelirler.)

 

30.04) Her nevi bağış ve yardım toplama yasasına göre toplanan yardımlar.

 

30.05) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

30.06) Derneğe ve ortaklığına ait işletmelerden elde edilen gelirler.

 

30.07) Mevzuata uygun diğer gelirler.

 

30.08) Dernek Şubeleri bürüt tüm gelirlerinin %30 unu her yıl Temmuz ve Ocak aylarında,hesap özeti cetvelleri ile bir Bordro ekinde Genel Merkeze göndermeleri zorunludur. Şube Genel Merkez hissesini Temmuz ve Ocak Ayı İçinde Genel Merkez hesabına yatırmak zorundadır.Şubelere kalan % 70 lik bölümü Genel Merkezce onanan bütçelerine göre sarf ederler.

 

30.09) Bu zorunluluğa uymayan ve Genel Merkeze karşı Mükellefiyetini yerine getirmeyen Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu için Tüzüğün 17.07 ve 17.09 ncu maddelerine göre işlem yapılır.Bu maddelere göre görevden alınan Şube Yönetiminin yerine Yeni Şube Yönetimi gelecek seçim devresine kadar Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir.

 

MADDE - 31 : GAYRIMENKUL YAPMA- ALMA VE BUNLARDAN İSTİFADE

31.01) Dernek gayelerini gerçekleştirmek,modern ve demokratik bir tarzda çalışmasını kolaylaştırabilmek için,gayrimenkullar sahibi olur ve bunlardan müspet menfaatleri için istifade eder.

31.02) Gayrimenkul kiralar veya kiraya verir.

 

31.03) Gerek Genel Merkez ve gerekse Şubelerce tasarruf edilen gayrimenkul malların tapuları Dernek tüzel kişiliği adına tescil edilir.

 

31.04) Şubelerin kendi gelirleri ile edindikleri gayrimenkul malların mülkiyeti Tüzüğün 31.03.maddesine göre dernek tüzel kişiliğine ait olmakla beraber intifa hakları o şubeye ait olur.Bu gibi gayrimenkul malların kira vb. gibi o şubenin genel gelirleri arasına alınır.

 

31.05) Genel Merkez veya Şubelerce alınmasına karar verilen bütün gayrimenkullar için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı şarttır.

 

31.06) Gayrimenkul malların bakımı,onarımı,vergi ve diğer giderleri Şubelerce ödenir.

 

31.07) Dernek Hükmü şahsiyeti adına tescil edilen gayrimenkullar satılamaz, satılması için teklif dahi yapılamaz.

 

MADDE - 32 : HİZMET KARŞILIĞI ÖDEMELER

32.01) Hizmet karşılığı için yapılacak ödemeler(Genel Başkan ödeneği+Genel Sekreter+ Genel Muhasip+Hakkı huzurlar ve diğer hizmetler için)Dernek Bütçesinde gösterilen ve makbuz karşılığında o yıl içinde tahsil edilen gelirin % 40’nı geçemez.

 

32.02) Dernek Şubeleri de Tüzüğün 32.01.maddesinde belirtilen hükümlere uymak zorundadır.

 

32.03) Hizmet karşılığı için Tüzüğün 32.01.maddesinde belirtilen kişilere ödenecek miktarlar ayrılan Gelirin % 40 ı içinden ödenmek üzere Genel Kurulca verilen Yetkiye istinaden Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

32.04) Hakkı huzur ödemesi ancak ayda bir toplantı için yapılır.(Ay içinde yapılacak diğer toplantılar olağanüstü toplantı olduğundan ödeme yapılmaz.)

 

32.05) Denetleme Kurulu üyeleri de yaptıkları her toplantı için 1.fıkrada yazılı yönetim kurulu üyelerine verilen miktar kadar hakkı huzur ödeneği alırlar.

 

32.06) Dernek için görevlendirilen üyelere yaptıkları masraf için Bütçede gösterilen maddesinden Yönetim Kurulu Kararı ile ödeme yapılır.

 

MADDE - 33 : TÜZÜĞÜN veya MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

33.01) Bu tüzük hükümleri zamanın getireceği müspet değişikliklere göre Büyük Kongre tarafından tadil veya değiştirilebilinir.

 

33.02) Bu tüzük hükümlerinin tamamının veya herhangi bir maddesinin değiştirilmesinin istenmesi halinde Büyük kongre üyelerinin en az 2/3 sinin davet edilen bu oturumda hazır bulunmaları zorunludur.

 

33.03) Eğer birinci toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa en az 7 gün sonra yapılan ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayıp style=psı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz ve bu sayının da 2/3 çoğunluğu ile karar alarak tüzük değişikliği yapılabilir.

 

33.04) Bu Tüzüğün 31.07.nci maddesi değiştirilemez.

 

MADDE - 34 : DERNEĞİN FESHİ

A - DERNEĞİN FESHİ : Derneğin feshi (Tüzel kişiliğin sona ermesi) ve tasfiyesi aşağıda yazıldığı şekilde olur.

34.01) Dernek Genel Yönetim Kurulu kurulması mümkün olmadığı hallerde,

 

34.02) Dernek Genel Kurulu son toplantısında toplantı sayısının Genel Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun üye tam sayısını iki katı üyeden az olduğu kesin olarak anlaşıldığında,

 

34.03) Derneğin feshinin geçerli olabilmesi için Büyük Kongre üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile toplanılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz ve bu sayının da 2/3 çoğunluğu ile karar alınarak feshi yapılabilir.

MADDE - 35 : DERNEĞİN TASFİYESİ

35.01) Dernek Genel Kurulunca fesih kararı alındığında: Derneğin mal, para gibi menkul-gayrimenkullarının ve haklarının tasfiyesi için, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu oluşturulur.Bu kurul, mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini tamamlamada görevli ve yetkilidir.

 

35.02) Dernek Genel Kurunca fesih kararı alındığında Derneğin para, mal ve hakları Kızılay’a devredilir.

 

35.03) Genel Kurul tarafından bir karar alınmaması veya Genel Kurul toplanmamışsa veyahutta Dernek Mahkeme Kararı ile fesih edilmişse, bütün mal, para ve hakları Mahkeme Kararıyla Derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

35.04) Dernek Şubelerinin Tüzük hükümlerine uyularak kapatılması veya Şube Genel Kurulunun kararı ile feshedilmesi halinde şubenin mal, para ve hakları Genel Merkeze devredilir.

 

35.05) Tasfiye işlemleri yukarıdaki fıkralara göre yürütülür, Tasfiye tutanağı ile sonuçlandırılır.

 

35.06) Derneğin veya Şubenin, para, mal ve haklarının Tasfiye işlemlerinin 3 Ay içinde tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde Merkezin ve Şubenin bulunduğu yerin Mülki idare Amirliğine bildirilir ve yazıya tasfiye tutanağı eklenir.

 

MADDE - 36 : DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI

Dernek işlemlerini yürütebilmek için aşağıda yazılı defterleri tutar ve kayıtlarını yapar.

36.01) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyesi olanların kimlikleri,meslekleri,ikametgah ve işyeri adresleri,giriş aidatları ile aylık ve yıllık aidatları sıra numarasına göre bu deftere kaydolunur.

 

36.02) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının vereceği kararlar tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır ve altları Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

 

36.03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Gönderilen evrak tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyasında saklanır.

 

36.04) Demirbaş Defteri: Derneğe ait menkul ve gayrimenkul bütün malların sıra numarası ile kıymetleri,cinsleri bu deftere kaydolunur.

 

36.05) İşletme Hesabı Defteri:(Gelir ve Gider Defteri)Dernek namına tahsil edilen bütün paralar alındıkları ve sarf olunan paralarında verildikleri yerler tarih sırasına göre sarih olarak bu defterde gösterilir.
Gelirler kopyalı ve sıra numaralı alındı makbuzu mukabilinde tahsil edilir.Giderler fatura,fiş,sarf makbuzu v.b.gibi evrak mukabilinde yapılır.Gider belgeleri ait olduğu dosyasında saklanır.

 

36.06) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin Adı-Soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

36.07) Derneğin tutmakla mükellef olduğu defterlerin sayfaları numaralandırılır noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilir.

 

BÖLÜM V

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE - 37: Derneğin bütün teşkilatı bu Ana Tüzük hükümlerine ve ilgili hususlarda Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç çalışma talimatnamesine uyarak görev yaparlar.

MADDE - 38 : Hükümet her zaman Dernekler Kanununa uyarak derneğin bütün işlemlerini,hesap ve kayıtlarını teftişe yetkilidir.Bu gibi hallerde teftiş edilen Şube durumu Genel Merkeze yazılı olarak bildirir.

 

MADDE - 39 : Bu Ana Tüzük ve hazırlanan iç talimatnamelere uygun hareket etmeyen ve yapılan açıklamalara bakmayarak,derneğin amaçlarına aykırı hareket eden şubeler Yönetim Kurulları için Tüzüğün 17.07 ve 17.09 maddesi uygulanır.Yerine usulünce yenisi görevlendirilir.

MADDE - 40 : Derneğin manevi nüfuzunu kırmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesi ise Yönetim Kurulundan çıkarılır.Yerine yedek üyelerden ilk sırada bulunan davet edilir.Yönetim Kurulundan çıkarılan üye bir daha teşkilat Yönetim Kurullarında ve diğer kollarında görev alamaz.Üyeler hakkında Tüzüğün 17.19 maddelesine göre karar verilir.


MADDE  - 41 : Kapatılan şubelerin bütün para,mal ve eşyasına Genel Merkezce el konulur.


MADDE - 42 : Derneğin veznesine ödenecek paralar karşılığında verilecek kopyalı alındı makbuzları ile Fenni Sorumluluk ,Tatbikat Sorumluluğu ve Sürveyanlık yetki belgeleri Başkanlar,Sekreterler,Muhasipler ve Yetki verilecek üye veya Büro sekreterince imzalanır.


MADDE - 43 : Genel Merkez veya Şubeler Yönetim Kurulu çalışmalarına tesir edecek şekilde,üyelerin hepsinin veya bir kısmının çekilmeleri halinde yeni kurullar iş başına gelinceye kadar,bu üyeler görevlerine devam etmek zorundadırlar.Bir ay içinde Dernek Genel Başkanı Büyük Kongreyi ve Şube Başkanları kendi Genel Kurullarını çağırırlar.(Dernekler Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.)


MADDE - 44 : YÜRÜRLÜK TARİHİ 
Bu Tüzük Hükümleri Dernek Genel Kurulunca(Büyük Kongre)kabul tarihinden itibaren ilgili Makamların onayından sonra, mahalli veya Türkiye de yayınlanan bir gazetede veyahutta derneğe ait WEB sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.


MADDE - 45 : YÜRÜTME GÖREVİ

Bu Tüzük Hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şubeleri ilgilendiren maddeleri,Şubeler Yönetim Kurulları icraya yetkilidir.


MADDE - 46 : (İLAVE) LOKAL ve TESİS AÇMA

46.01) Dernek ilgili kuruluşlardan izin almak koşuluyla lokal,dinlenme tesisi ve Mesleki işyeri açabilir.

46.02) Bu tesislerin idari ve çalışma şeklini belirleyen yönetmeliği Genel Yönetim Kurulu hazırlar.


MADDE - 47 : (İLAVE) SANDIK KURMA

Dernek üyelerine faydalı olabilecek şekilde Sandık kurulur. Sandık yönetmeliğini Genel Kurul hazırlar.


MADDE - 48 : (İLAVE) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında yapılacaktır. Ancak bu borçlanma Derneğin Gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


MADDE - 49 : (İLAVE) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte, Genel Kurulu,Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız Denetim Kuruluşlarına’da Denetim yaptırılabilir.Genel Kurul;Denetim Kurulu veya Bağımsız denetim kuruluşlarınca Denetim Yapılmış olması,Denetim Kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.


MADDE - 50 : (İLAVE) Bu Tüzükte düzenlenmemiş konularda ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler hükümleri uygulanır.

 

Dernek Genel Başkanı
Fiket SİLLELİ
                                                                                                                                                                                                                                                         
  Başkan Yrd. Başkan Yrd. Genel Sekreter
Genel Muhasip  
  Necmettin CİHAN  Şaban ŞADİ Önder ÇAVDUR Abdurrahman DEMİRBÜKEN  
           
  Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Üyesi  
Ali ALTIN Cemil AKBULUT Engin SUBAŞI
           
  Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Üyesi     Yönetim Kurulu Üyesi  
R.Barış YARAT Engin TINAL Yılmaz DAĞLIGİL